Psychologische zorg voor hulpverleners

Behandeling Iris Vrieling Psycholoog

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik tot eind 2022 behandeling aan hulpverleners met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen (wat voor 2022 de Generalistische Basis GGZ heette). 

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik graag kortdurend en oplossingsgericht waar het kan, en altijd op maat. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of met Narratieve Exposure Therapie (NET).

Werkwijze

Voordat je besluit om je aan te melden, is het goed om te weten wat je kunt verwachten. Hieronder beschrijf ik de verschillende stappen.

Wil je deze behandeling vergoed hebben door je verzekeraar, lees dan eerst het stuk over kosten en vergoedingen goed door. 

Na de aanmelding

Als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier dan neem ik contact met je op zodat we een afspraak kunnen maken voor het eerste gesprek: de intake. Je krijgt daarvan direct na het maken van de afspraak een bevestiging in je mailbox, dus mocht dat niet zo zijn, check je spambox en voeg mijn e-mail adres toe aan je mailprogramma.

Voorbereiding intake

Bij de intake moeten we een praktische aantal zaken afhandelen, zeker als je de behandeling vergoed wilt hebben. Om dit proces te bespoedigen vraag ik jou om voor de eerste afspraak al een aantal dingen thuis voor te bereiden. Je krijgt daarom meerdere mails van mij, naast de mail met een afspraak bevestiging krijg je een uitnodiging om in te loggen in het cliëntenportaal (zie hieronder). Je vindt daar een vragenlijst; een filmpje en een formulier om aan de hand van het filmpje je hulpvraag aan te scherpen; en ik wil graag dat je het toestemmingsformulier invult. Daarnaast vraag ik jou om de brief aan je huisarts in het dossier te zetten. Deze moet je zelf inscannen en uploaden. 

De intake

Deze afspraak kan al wandelend, maar vanwege de aard van het gesprek met alle paperassen kan deze ook prima online.

Allereerst check ik je legitimatiebewijs, bij voorkeur degene die je ook noemt in je aanmeldformulier.

En we bespreken de door jou ingevulde formulieren. Al doende leren we elkaar beter kennen. 

Het doel is om aan het einde van het gesprek jouw hulpvraag gegeven jouw klachten en omstandigheden goed helder te hebben. Zo nodig én mogelijk doen we in deze sessie nog nadere diagnostiek.

Vervolgens lopen we de behandelmogelijkheden door. Ik vertel je over mijn werkwijze, zowel online als wandelend, en als dit alles je aanspreekt maken we een vervolgafspraak.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Behandelplan en behandeling

Tussen de intake en de vervolgafspraak werk ik datgene wat besproken is uit in een behandelplan. Hierin vind je de problemen terug waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Dit behandelplan zet ik in het cliëntenportaal. Als je na lezing akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten.

Na zo’n vijf behandelsessies evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies. Bij traumabehandeling worden er meestal dubbele sessies gepland. 

Vragenlijsten

Zoals gezegd krijg je bij aanvang, maar ook bij beëindiging van de behandeling, een vragenlijst (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt jouw klachten in beeld. Door de lijst aan het begin en aan het einde in te vullen, krijgen we verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken, daarvoor heb ik je gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden. Wil je dat niet, dan moet je me dat bij start van de behandeling laten weten.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. Je kunt deze verklaring bij mij opvragen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren. Zoals gezegd doe ik dat bij de intake aan de hand van je legitimatiebewijs. 

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden nadat we de eerste afspraak hebben gemaakt.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement.

Aanmelden

 • Vanaf 31 december 2022 kun je je niet meer aanmelden. 

 

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding van psychologische hulp. Dat betekent dat je behandeling in de meeste gevallen vergoed wordt mits er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. Daarbij moet je rekening houden met het eigen risico zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. Op dit moment is dit een bedrag van minimaal € 385. 

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan deze verwijsbrief. In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan: 

 • welke stoornis vermoedt de huisarts?
 • is het een verwijzing naar gb-ggz of s-ggz?
 • is de datum van de verwijzing genoteerd?
 • staat het stempel / de ondertekening van de huisarts erop?
 • staat de AGB code van de huisarts erop?

Check dit als je de verwijsbrief krijgt (anders moet je mogelijk terug voor een nieuwe verwijzing).

Bij mij kun je niet terecht met een verwijzing voor de specialistische GGZ (s-ggz).

Zorg die buiten de vergoedingen valt

Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wil je toch voor behandeling in aanmerking komen? Dan dien je de kosten hiervan zelf te betalen. 

Zekerheidshalve kun je altijd bij je zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.

Contractvrij

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je altijd zelf betaalt. Deze kun je als jij dat wilt wel indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen zorgverzekeraar én polisvoorwaarden. Ga dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan, zo kom je niet voor verrassingen te staan. Meld je je bij me aan? Dan ga ik er van uit dat je dit voor jezelf hebt uitgezocht. 

Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 is er sprake van een nieuw vergoedingssysteem, het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend. Bij zorgprestaties kun je denken aan een behandelconsult óf bijvoorbeeld een diagnostiekconsult. De zorgprestaties staan genoemd op de rekening. Op je rekening kun je ook zien wie je tijdens een sessie gesproken hebt en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening krijg je aan het einde van elke maand. 

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener eveneens het zorgvraagtype vast, deze wordt ook op de rekening vermeld. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag, niet over de diagnose en de gekozen behandeling. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling, maar de zorgprestaties bepalen de prijs. Meer informatie over het ZPM (en de gevolgen van deze veranderingen voor jou als cliënt) vind je op de site van mijn beroepsvereniging, het LVVP.

Tarieven

Er gelden binnen dit Zorgprestatiemodel verschillende tarieven voor de verschillende prestaties. In de basis GGZ gaat dat om: 

 • Diagnostiek: samen vaststellen wat het probleem is waaraan tijdens de behandeling gewerkt zal worden. Dit vindt altijd plaats tijdens de intake en soms verder in het traject nogmaals. 
 • Behandeling: gesprekken in het kader van de behandeling. 
 • Intercollegiaal overleg: Overleg met collega’s. In sommige gevallen is het wenselijk dat ik overleg met collega’s (anoniem), een huisarts of specialist. Intercollegiaal overleg vindt uitsluitend plaats nadat ik daar toestemming van jou voor heb.

Ik hanteer de tarieven voor de prestaties zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. De bedragen hieronder zijn in euro’s. 

Kosten voor diagnostiek:

 • vanaf 60 minuten            163,37
 • vanaf 75 minuten            199,03
 • vanaf 90 minuten            244,07
 • vanaf 120 minuten          351,55

Kosten voor behandeling:

 • vanaf 15 minuten            49,89
 • vanaf 30 minuten            85,16
 • vanaf 45 minuten            120,99
 • vanaf 60 minuten            143,71
 • vanaf 75 minuten            176,88
 • vanaf 90 minuten            216,11
 • vanaf 120 minuten          317,73

Kosten voor intercollegiaal overleg: 

 • kort    22,18
 • lang   67,62

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts of de verzekeraar betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan.

De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet:

 • 45 minuten                  117,33 

Duur sessie

Een sessie duurt doorgaans 45 minuten. Een sessie bij een traumabehandeling is langer en duurt meestal 75-90 minuten. In het tarief zit ook indirecte tijd verdisconteerd (denk hierbij aan het schrijven van brieven, het aanmaken van jouw dossier, etc.), daarvoor hoe je niet extra te betalen.

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijke gemiste sessie zijn ongeveer €120. Door een rekening te sturen van €60 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem. Deze rekening kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar en dien je zelf te betalen. 

Psychologische zorg voor hulpverleners

Behandeling Iris Vrieling Psycholoog

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik tot eind 2022 behandeling aan hulpverleners met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen (wat voor 2022 de Generalistische Basis GGZ heette). 

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik graag kortdurend en oplossingsgericht waar het kan, en altijd op maat. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of met Narratieve Exposure Therapie (NET).

Werkwijze

Voordat je besluit om je aan te melden, is het goed om te weten wat je kunt verwachten. Hieronder beschrijf ik de verschillende stappen.

Wil je deze behandeling vergoed hebben door je verzekeraar, lees dan eerst het stuk over kosten en vergoedingen goed door. 

Na de aanmelding

Als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier dan neem ik contact met je op zodat we een afspraak kunnen maken voor het eerste gesprek: de intake. Je krijgt daarvan direct na het maken van de afspraak een bevestiging in je mailbox, dus mocht dat niet zo zijn, check je spambox en voeg mijn e-mail adres toe aan je mailprogramma.

Voorbereiding intake

Bij de intake moeten we een praktische aantal zaken afhandelen, zeker als je de behandeling vergoed wilt hebben. Om dit proces te bespoedigen vraag ik jou om voor de eerste afspraak al een aantal dingen thuis voor te bereiden. Je krijgt daarom meerdere mails van mij, naast de mail met een afspraak bevestiging krijg je een uitnodiging om in te loggen in het cliëntenportaal (zie hieronder). Je vindt daar een vragenlijst; een filmpje en een formulier om aan de hand van het filmpje je hulpvraag aan te scherpen; en ik wil graag dat je het toestemmingsformulier invult. Daarnaast vraag ik jou om de brief aan je huisarts in het dossier te zetten. Deze moet je zelf inscannen en uploaden. 

De intake

Deze afspraak kan al wandelend, maar vanwege de aard van het gesprek met alle paperassen kan deze ook prima online.

Allereerst check ik je legitimatiebewijs, bij voorkeur degene die je ook noemt in je aanmeldformulier.

En we bespreken de door jou ingevulde formulieren. Al doende leren we elkaar beter kennen. 

Het doel is om aan het einde van het gesprek jouw hulpvraag gegeven jouw klachten en omstandigheden goed helder te hebben. Zo nodig én mogelijk doen we in deze sessie nog nadere diagnostiek.

Vervolgens lopen we de behandelmogelijkheden door. Ik vertel je over mijn werkwijze, zowel online als wandelend, en als dit alles je aanspreekt maken we een vervolgafspraak.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Behandelplan en behandeling

Tussen de intake en de vervolgafspraak werk ik datgene wat besproken is uit in een behandelplan. Hierin vind je de problemen terug waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Dit behandelplan zet ik in het cliëntenportaal. Als je na lezing akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten.

Na zo’n vijf behandelsessies evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies. Bij traumabehandeling worden er meestal dubbele sessies gepland. 

Vragenlijsten

Zoals gezegd krijg je bij aanvang, maar ook bij beëindiging van de behandeling, een vragenlijst (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt jouw klachten in beeld. Door de lijst aan het begin en aan het einde in te vullen, krijgen we verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken, daarvoor heb ik je gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden. Wil je dat niet, dan moet je me dat bij start van de behandeling laten weten.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. Je kunt deze verklaring bij mij opvragen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren. Zoals gezegd doe ik dat bij de intake aan de hand van je legitimatiebewijs. 

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden nadat we de eerste afspraak hebben gemaakt.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement.

Aanmelden

 • Vanaf 31 december 2022 kun je je niet meer aanmelden. 

 

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding van psychologische hulp. Dat betekent dat je behandeling in de meeste gevallen vergoed wordt mits er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. Daarbij moet je rekening houden met het eigen risico zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. Op dit moment is dit een bedrag van minimaal € 385. 

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan deze verwijsbrief. In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan: 

 • welke stoornis vermoedt de huisarts?
 • is het een verwijzing naar gb-ggz of s-ggz?
 • is de datum van de verwijzing genoteerd?
 • staat het stempel / de ondertekening van de huisarts erop?
 • staat de AGB code van de huisarts erop?

Check dit als je de verwijsbrief krijgt (anders moet je mogelijk terug voor een nieuwe verwijzing).

Bij mij kun je niet terecht met een verwijzing voor de specialistische GGZ (s-ggz).

Zorg die buiten de vergoedingen valt

Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wil je toch voor behandeling in aanmerking komen? Dan dien je de kosten hiervan zelf te betalen. 

Zekerheidshalve kun je altijd bij je zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.

Contractvrij

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je altijd zelf betaalt. Deze kun je als jij dat wilt wel indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen zorgverzekeraar én polisvoorwaarden. Ga dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan, zo kom je niet voor verrassingen te staan. Meld je je bij me aan? Dan ga ik er van uit dat je dit voor jezelf hebt uitgezocht. 

Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 is er sprake van een nieuw vergoedingssysteem, het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend. Bij zorgprestaties kun je denken aan een behandelconsult óf bijvoorbeeld een diagnostiekconsult. De zorgprestaties staan genoemd op de rekening. Op je rekening kun je ook zien wie je tijdens een sessie gesproken hebt en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening krijg je aan het einde van elke maand. 

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener eveneens het zorgvraagtype vast, deze wordt ook op de rekening vermeld. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag, niet over de diagnose en de gekozen behandeling. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling, maar de zorgprestaties bepalen de prijs. Meer informatie over het ZPM (en de gevolgen van deze veranderingen voor jou als cliënt) vind je op de site van mijn beroepsvereniging, het LVVP.

Tarieven

Er gelden binnen dit Zorgprestatiemodel verschillende tarieven voor de verschillende prestaties. In de basis GGZ gaat dat om: 

 • Diagnostiek: samen vaststellen wat het probleem is waaraan tijdens de behandeling gewerkt zal worden. Dit vindt altijd plaats tijdens de intake en soms verder in het traject nogmaals. 
 • Behandeling: gesprekken in het kader van de behandeling. 
 • Intercollegiaal overleg: Overleg met collega’s. In sommige gevallen is het wenselijk dat ik overleg met collega’s (anoniem), een huisarts of specialist. Intercollegiaal overleg vindt uitsluitend plaats nadat ik daar toestemming van jou voor heb.

Ik hanteer de tarieven voor de prestaties zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. De bedragen hieronder zijn in euro’s. 

Kosten voor diagnostiek:

 • vanaf 60 minuten            163,37
 • vanaf 75 minuten            199,03
 • vanaf 90 minuten            244,07
 • vanaf 120 minuten          351,55

Kosten voor behandeling:

 • vanaf 15 minuten            49,89
 • vanaf 30 minuten            85,16
 • vanaf 45 minuten            120,99
 • vanaf 60 minuten            143,71
 • vanaf 75 minuten            176,88
 • vanaf 90 minuten            216,11
 • vanaf 120 minuten          317,73

Kosten voor intercollegiaal overleg: 

 • kort    22,18
 • lang   67,62

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts of de verzekeraar betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan.

De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet:

 • 45 minuten                  117,33 

Duur sessie

Een sessie duurt doorgaans 45 minuten. Een sessie bij een traumabehandeling is langer en duurt meestal 75-90 minuten. In het tarief zit ook indirecte tijd verdisconteerd (denk hierbij aan het schrijven van brieven, het aanmaken van jouw dossier, etc.), daarvoor hoe je niet extra te betalen.

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijke gemiste sessie zijn ongeveer €120. Door een rekening te sturen van €60 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem. Deze rekening kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar en dien je zelf te betalen. 

Psychologische zorg voor hulpverleners

Behandeling

Binnen mijn vrijgevestigde praktijk bied ik tot eind 2022 behandeling aan hulpverleners met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen (wat voor 2022 de Generalistische Basis GGZ heette). 

Ik behandel jou bij voorkeur wandelend buiten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

ten in de natuur. Hier zetten we letterlijk en figuurlijk stappen richting jouw herstel.

In de behandeling werk ik graag kortdurend en oplossingsgericht waar het kan, en altijd op maat. De basis voor mijn werk ligt in de cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast gebruik ik elementen uit schematherapie (SFT) en de positieve psychologie (waaronder ACT en Mindfulness). Ik werk bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) of met Narratieve Exposure Therapie (NET).

Werkwijze

Voordat je besluit om je aan te melden, is het goed om te weten wat je kunt verwachten. Hieronder beschrijf ik de verschillende stappen.

Wil je deze behandeling vergoed hebben door je verzekeraar, lees dan eerst het stuk over kosten en vergoedingen goed door. 

Na de aanmelding

Als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier dan neem ik contact met je op zodat we een afspraak kunnen maken voor het eerste gesprek: de intake. Je krijgt daarvan direct na het maken van de afspraak een bevestiging in je mailbox, dus mocht dat niet zo zijn, check je spambox en voeg mijn e-mail adres toe aan je mailprogramma.

Voorbereiding intake

Bij de intake moeten we een praktische aantal zaken afhandelen, zeker als je de behandeling vergoed wilt hebben. Om dit proces te bespoedigen vraag ik jou om voor de eerste afspraak al een aantal dingen thuis voor te bereiden. Je krijgt daarom meerdere mails van mij, naast de mail met een afspraak bevestiging krijg je een uitnodiging om in te loggen in het cliëntenportaal (zie hieronder). Je vindt daar een vragenlijst; een filmpje en een formulier om aan de hand van het filmpje je hulpvraag aan te scherpen; en ik wil graag dat je het toestemmingsformulier invult. Daarnaast vraag ik jou om de brief aan je huisarts in het dossier te zetten. Deze moet je zelf inscannen en uploaden. 

De intake

Deze afspraak kan al wandelend, maar vanwege de aard van het gesprek met alle paperassen kan deze ook prima online.

Allereerst check ik je legitimatiebewijs, bij voorkeur degene die je ook noemt in je aanmeldformulier.

En we bespreken de door jou ingevulde formulieren. Al doende leren we elkaar beter kennen. 

Het doel is om aan het einde van het gesprek jouw hulpvraag gegeven jouw klachten en omstandigheden goed helder te hebben. Zo nodig én mogelijk doen we in deze sessie nog nadere diagnostiek.

Vervolgens lopen we de behandelmogelijkheden door. Ik vertel je over mijn werkwijze, zowel online als wandelend, en als dit alles je aanspreekt maken we een vervolgafspraak.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor eerstelijns psychologische zorg en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Behandelplan en behandeling

Tussen de intake en de vervolgafspraak werk ik datgene wat besproken is uit in een behandelplan. Hierin vind je de problemen terug waar jij tegenaan loopt en, indien aanwezig, de diagnose, de te bereiken doelen en welke behandelvorm ingezet gaat worden om de doelen te bereiken. Dit behandelplan zet ik in het cliëntenportaal. Als je na lezing akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten.

Na zo’n vijf behandelsessies evalueren we de behandeling. De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies. Bij traumabehandeling worden er meestal dubbele sessies gepland. 

Vragenlijsten

Zoals gezegd krijg je bij aanvang, maar ook bij beëindiging van de behandeling, een vragenlijst (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt jouw klachten in beeld. Door de lijst aan het begin en aan het einde in te vullen, krijgen we verandering van jouw klachten in beeld.

Informatie aan derden

Zodra we het eens zijn over het behandelplan, is inzake jouw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dit houdt in dat ik als jouw behandelaar alleen mag handelen als jij toestemming hebt gegeven en goed geïnformeerd bent. Ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over je verstrekken, daarvoor heb ik je gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Ik stuur jouw huisarts bij voorkeur bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar dit alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt jouw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die wordt verstuurd wordt vanzelfsprekend vooraf met je besproken.

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de nota te staan (zoals naam, adres, woonplaats, BSN). Op de nota hoeft de behandeldiagnose niet vermeld te worden. Wil je dat niet, dan moet je me dat bij start van de behandeling laten weten.

Voor sommige behandelingen heb je -op grond van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als jouw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als jij bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat jouw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Daarnaast ben ik als GZ-psycholoog verplicht bepaalde persoonsgegevens geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer jij dit niet wilt, kun je ook hier de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. Je kunt deze verklaring bij mij opvragen.

Ik lever (voorlopig) geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. Ik volg hierbij de adviezen van mijn beroepsvereniging.

Digitaal dossier

Jouw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf jouw aanmelding jouw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik vervolgens verplicht om bij de eerste kennismaking jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer te noteren. Zoals gezegd doe ik dat bij de intake aan de hand van je legitimatiebewijs. 

Als jouw behandeling is afgerond, wordt jouw dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via mijn cliëntenportaal waarvoor ik je zal aanmelden nadat we de eerste afspraak hebben gemaakt.

Voor meer informatie rondom privacy verwijs ik je naar mijn privacystatement.

Aanmelden

 • Vanaf 31 december 2022 kun je je niet meer aanmelden. 

 

Visie

Ik heb een kleinschalige en parttime praktijk aan de rand van de Veluwe. Ik ben mijn praktijk gestart omdat er vanuit de verzekeraars veel nadruk is komen te liggen op zorg voor ziekte en / of stoornis. Hierdoor komt men tegenwoordig vaak pas in zorg als er sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis. Dat is jammer want met vroegtijdige ofwel preventieve behandeling kan een (forse) stoornis vaak voorkomen worden. En dat is niet alleen voor een cliënt goed, maar ook voor diens omgeving, bijvoorbeeld het gezin en de werkomgeving. Ik probeer dus het liefst ziektes en stoornissen te voorkomen.

Daarnaast heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts komen ze niet ver genoeg. Maar ze hebben niet voldoende klachten om aan een psychische stoornis te voldoen, dus komen ze niet voor (vergoede) psychologische behandeling in aanmerking binnen de reguliere GGZ. Of ze zorgen voor iemand, als mantelzorger of zorgverlener, maar houden die zorg niet vol. Zelf hebben ze dus feitelijk geen ziekte, maar wel voelen zich wel overbelast door de ziekte van een ander. Ik wil juist ook deze cliënten behandeling aanbieden.

Een derde reden om nu zelf een praktijk te starten is dat het mij aan het hart gaat dat mensen soms heel lang in hun eentje lopen te tobben met hun klachten, geheimen of (jeugd)trauma’s. Dit kan zwaar drukken op je psychische welbevinden. Ik hoop met mijn praktijk de gelegenheid te bieden waar dit gedeeld kan worden en waar de eenzaamheid hieromtrent doorbroken wordt.

Welke klachten

Veel voorkomende klachten waarvoor mensen zich bij mij aanmelden:

 • Overbelastingsklachten en stress
 • Burn-out (hierbij zijn werkgeverstrajecten mogelijk)
 • Somberheid en stemmingsproblemen
 • Angst- of paniekklachten
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Problemen rond zingeving
 • Rouw en verlies
 • Trauma’s en nare gebeurtenissen
 • Problemen rond het zelfbeeld

Voor welke klachten kun je beter naar iemand anders?

IV Psycholoog biedt alleen kortdurende behandelingen aan. Het is daarbij van belang dat iemand nog voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren. De psychische klacht beperkt echter wel je dagelijkse doen en laten.

Zijn de klachten ernstig, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van forse depressies en suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige praktische problemen (bijvoorbeeld met huisvesting of financiën) of psychotische klachten (wanneer iemand het contact met de werkelijkheid is verloren of dreigt te verliezen) dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. 

Binnen mijn praktijk is het een voorwaarde dat je lichamelijk in staat bent om een wandeling te maken.

Twijfel je, of wil je advies op maat, neem dan contact met mij op.

Ontevreden?

Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of over de behandeling direct met me bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. IV Psycholoog is aangesloten bij de LVVP.

Kosten en vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding van psychologische hulp. Dat betekent dat je behandeling in de meeste gevallen vergoed wordt mits er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. Daarbij moet je rekening houden met het eigen risico zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. Op dit moment is dit een bedrag van minimaal € 385. 

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan deze verwijsbrief. In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan: 

 • welke stoornis vermoedt de huisarts?
 • is het een verwijzing naar gb-ggz of s-ggz?
 • is de datum van de verwijzing genoteerd?
 • staat het stempel / de ondertekening van de huisarts erop?
 • staat de AGB code van de huisarts erop?

Check dit als je de verwijsbrief krijgt (anders moet je mogelijk terug voor een nieuwe verwijzing).

Bij mij kun je niet terecht met een verwijzing voor de specialistische GGZ (s-ggz).

Zorg die buiten de vergoedingen valt

Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wil je toch voor behandeling in aanmerking komen? Dan dien je de kosten hiervan zelf te betalen. 

Zekerheidshalve kun je altijd bij je zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.

Contractvrij

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog. Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Je krijgt van mij een nota die je altijd zelf betaalt. Deze kun je als jij dat wilt wel indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de door jou gekozen zorgverzekeraar én polisvoorwaarden. Ga dit zelf na bij je zorgverzekeraar voordat je je aanmeldt en we van start gaan, zo kom je niet voor verrassingen te staan. Meld je je bij me aan? Dan ga ik er van uit dat je dit voor jezelf hebt uitgezocht. 

Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 is er sprake van een nieuw vergoedingssysteem, het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend. Bij zorgprestaties kun je denken aan een behandelconsult óf bijvoorbeeld een diagnostiekconsult. De zorgprestaties staan genoemd op de rekening. Op je rekening kun je ook zien wie je tijdens een sessie gesproken hebt en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening krijg je aan het einde van elke maand. 

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener eveneens het zorgvraagtype vast, deze wordt ook op de rekening vermeld. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag, niet over de diagnose en de gekozen behandeling. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling, maar de zorgprestaties bepalen de prijs. Meer informatie over het ZPM (en de gevolgen van deze veranderingen voor jou als cliënt) vind je op de site van mijn beroepsvereniging, het LVVP.

Tarieven

Er gelden binnen dit Zorgprestatiemodel verschillende tarieven voor de verschillende prestaties. In de basis GGZ gaat dat om: 

 • Diagnostiek: samen vaststellen wat het probleem is waaraan tijdens de behandeling gewerkt zal worden. Dit vindt altijd plaats tijdens de intake en soms verder in het traject nogmaals. 
 • Behandeling: gesprekken in het kader van de behandeling. 
 • Intercollegiaal overleg: Overleg met collega’s. In sommige gevallen is het wenselijk dat ik overleg met collega’s (anoniem), een huisarts of specialist. Intercollegiaal overleg vindt uitsluitend plaats nadat ik daar toestemming van jou voor heb.

Ik hanteer de tarieven voor de prestaties zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. De bedragen hieronder zijn in euro’s. 

Kosten voor diagnostiek:

 • vanaf 60 minuten            163,37
 • vanaf 75 minuten            199,03
 • vanaf 90 minuten            244,07
 • vanaf 120 minuten          351,55

Kosten voor behandeling:

 • vanaf 15 minuten            49,89
 • vanaf 30 minuten            85,16
 • vanaf 45 minuten            120,99
 • vanaf 60 minuten            143,71
 • vanaf 75 minuten            176,88
 • vanaf 90 minuten            216,11
 • vanaf 120 minuten          317,73

Kosten voor intercollegiaal overleg: 

 • kort    22,18
 • lang   67,62

Soms willen mensen behandeling zonder dat de huisarts of de verzekeraar betrokken wordt. Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij je gesteld kan worden, maar je wilt toch behandeling. Dat kan.

De kosten voor psychologische behandeling buiten de zorgverzekeringswet:

 • 45 minuten                  117,33 

Duur sessie

Een sessie duurt doorgaans 45 minuten. Een sessie bij een traumabehandeling is langer en duurt meestal 75-90 minuten. In het tarief zit ook indirecte tijd verdisconteerd (denk hierbij aan het schrijven van brieven, het aanmaken van jouw dossier, etc.), daarvoor hoe je niet extra te betalen.

Annulering afspraak

In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt, breng ik kosten in rekening. Ik kan immers doorgaans niet meer iemand anders zien op de tijd die ik voor jou gereserveerd had. De gemiddelde kosten voor een dergelijke gemiste sessie zijn ongeveer €120. Door een rekening te sturen van €60 voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik de helft van deze kosten aan je door. Dat houdt daarmee dus ook in dat ik de andere helft van de kosten voor mijn rekening neem. Deze rekening kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar en dien je zelf te betalen.